Actueel

Agenda

20/08/2017

Nieuws

VOORGESCHREVEN COLLECTE 26-27 augustus:

26-27 augustus: De christelijke opvoeding
Nu het schooljaar weldra weer begint, vraagt de Kerk onze aandacht voor de christe-lijke opvoeding. De Kerk heeft door de eeuwen heen altijd zorg gedragen voor het onderwijs vanuit een christelijke geloofsvisie. De christelijke opvoeding wil Christus’ liefde een gezicht geven door aandacht voor elk kind, vooral voor het zwakke, in een geest van dienstbaarheid, liefde en belangeloze inzet. Met deze collecte finan-ciert ons bisdom de animatie van allen die tot deze waarden in het onderwijs willen oproepen

BEGIN VAN EEN NIEUW SCHOOLJAAR

Bij het begin van het nieuwe schooljaar op vrijdag 1 september wensen we de leer-krachten en de leerlingen van Basisschool Klim-Op – Kortenbos een goede start toe! Ook de jongeren van onze parochie die elders hun middelbare studies aanvat-ten of verderzetten moge het goed gaan!

ZIEKENCOMMUNIE vrijdag 1 september

De H. Communie zal op vrijdag 1 september in de voormiddag bij onze zieken en bejaarden gebracht worden.

KVLV

Bestuursvergadering op woensdag 30 augustus om 20 u. ten huize van voorzitster Ria.

KORTENBOS FATIMA – PELGRIMSDAGEN 2017

Data:

18 maart

22 april

13 mei

17 juni

15 juli

19 augustus

30 september

28 oktober

18 november

2 december

Programma ;

11.30 u. Begin van de pelgrimsdag – Rozenkransgebed in de basiliek

12.15 u. Broodmaaltijd in parochie-zaal Norbertusheem

14.00 u. Voordracht

15.30 u. Koffiepauze

16.00 u. Eucharistische Aanbidding in de basiliek en
Hernieuwing van de toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria

16.45 u. Zegen met het Allerheiligste

17.00 u. H. Mis

18.00 u prix ventoline sans ordonnance. Einde van de pelgrimsdag

Inschrijven bij: E.H. Luc Michiels o. praem., pastoor
Hasseltsesteenweg 423, 3800 Kortenbos – Sint-Truiden
tel. 011/ 31 23 23; gsm 0495 57 33 26; michiels@kortenbos.be

BIECHTGELEGENHEID

BIECHTGELEGENHEID
Elke zaterdag in de basiliek van 16 u. tot 17 u.

NIEUWE UURREGELING HH. MISSEN vanaf 3 september

Vanaf 3 – 4 september gaat een nieuwe uurregeling voor de eucharistievieringen tij-dens het weekeinde in voege. Dat betekent dat er op zaterdagavond een eucharistie zal zijn om 17 u. en op zondag om 9.30 u. Vanaf die datum zal er geen zondag-avondmis meer zijn.

VORMSELCATECHESE

Vanaf dit werkjaar zal er geen Vormselcatechese meer gegeven worden in Korten-bos, maar zullen de vormelingen van Kortenbos aansluiten bij het Vormselproject 'Nieuw Spoor' van de pastorale eenheid Sint-Trudo. De catechesebijeenkomsten gaan telkens door in Zepperen.

HEILIGENKALENDER

HEILIGENKALENDER

Zondag 20 augustus:
Twintigste zondag door het jaar.

Maandag 21 augustus:
H. Pius X, paus.
Giuseppe Sarto werd in 1835 in het dorp Riese (in het gebied van Venetië) geboren. Na zijn priesterwijding was hij ijverig in verschillende parochies werkzaam. Achter-eenvolgens werd hij bisschop van Mantua en patriarch van Venetië. In 1903 werd hij tot paus gekozen. Overeenkomstig zijn devies ‘Alles hernieuwen in Christus’ leefde hij in eenvoud en onthechting, en toonde hij een grote geestkracht. Hierdoor was hij in staat het christelijk leven onder de gelovigen te bevorderen en krachtig op te treden tegen de dwalingen. Hij stierf op 20 augustus 1914.

Dinsdag 22 augustus:
H. Maagd Maria, Koningin.
De liturgische viering van Maria als koningin, door paus Pius XII bij gelegenheid van het Mariajaar 1953-1954 ingevoerd, sluit nauw aan bij het feest van 15 augus-tus: door de herdenking van de Tenhemelopneming van Maria erkent de Kerk de verheerlijking van Jezus’ Moeder. Op deze dag viert zij Maria als Koningin van he-mel en aarde, die in haar moederliefde een voorspreekster is voor alle mensen op hun weg naar de heerlijkheid van de kinderen Gods.

Donderdag 24 augustus:
Feest van de H. Bartholomeüs, apostel.
Bartholomeüs was afkomstig van Kana. Door tussenkomst van de apostel Filippus ontmoette hij Jezus. Volgens een bepaalde overlevering heeft hij na Christus’ He-melvaart het evangelie in India verkondigd, waar hij de marteldood gestorven is.

Zondag 27 augustus:
Eenentwintigste zondag door het jaar.

Maandag 28 augustus:
H. Augustinus, bisschop en kerkleraar.
Na een losbandige jeugd bekeerde hij zich en werd bisschop van Hippo (Noord-Afrika). Door zijn opvattingen van het kloosterleven werd hij de grondlegger van het ware gemeenschapsleven voor de priesters, zodat vele kloosterorden (o.a. de nor-bertijnen, de augustijnen en de dominicanen) hem als hun regelvader vereren. Door zijn grote theologische kennis en universele geest is hij een der grootste theologen, die de Kerk heeft voortgebracht; hij stierf op 28.8.430.
Dinsdag 29 augustus:
Marteldood van de H. Johannes de Doper.
Zoals van alle andere heiligen wordt ook van Johannes de Doper de sterfdag ge-vierd. Daarbij herdenken wij de omstandigheden waaronder de voorloper van de Heer uit dit leven is heengegaan: als slachtoffer van Herodes’ lichtzinnigheid (Mc. 6, 14-29). Zo is Johannes ook in zijn lijden en dood voor Christus uitgegaan. De datum van deze herdenking gaat terug op de inwijding van de kerk, gebouwd boven zijn vermeend graf te Sebaste in Samaria.

Donderdag 31 augustus:
H. Maagd Maria, Moeder en Middelares van genade.
Op verzoek van kardinaal Mercier ontvingen de Belgische bisdommen van paus Benedictus XV de toelating, in de liturgie de gedachtenis te eren van de heilige Maagd Maria als ‘Middelares van alle genaden’, de titel waaronder zij in onze stre-ken door talrijke gelovigen werd aangeroepen. Bij de hervorming van de liturgische kalender in 1974 werd de titel op verzoek van de Romeinse Congregatie voor de Goddelijke Eredienst gewijzigd in ‘Middelares en Moeder van genade’.

Pagina's

Gebruikerslogin